มข. ทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” (Thailand Energy Strorage Technology Alliace) หรือ TESTA ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมโดย รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบรรยายถึงที่มาและแนะนำภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.), และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย โดยภายในงานได้มีการเสวนาเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์ระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน, นายสุวิทย์ ธรณินทร์พาณิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรม, นายเกษียร สุขีโมกข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), และนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ่ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมโดย รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน, รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง และ ผศ.ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน (Insitute of Nanomaterials Research and Innovation for Energy (IN-RIE) และอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามีส่วนร่วมในงานประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าร่วมกับภาคีจากหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งนี้การจัดงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย”            ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา เอกชน และนักวิชาการที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทย ในการจัดตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Alliance, TESTA) รวมถึงเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นด้านระบบกักเก็บพลังงานสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าในประเทศต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ข่าว      เบญจมาภรณ์ มามุข / ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ภาพ      ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Scroll to Top