บุคลากรกองสื่อสารองค์กร รวมพลังขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการได้ร่วมประชุมกับบุคลากรของงานสื่อสารเมื่อเร็ว ๆนี้ ( 6 สิงหาคม 2563) โดยได้มีการมอบหมายภารกิจรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบการประเมินช่วงเดือนมิถุนายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบุคลากรงานสื่อสารทุกคน พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจไปด้วยกัน แม้ว่าบุคลากรของงานสื่อสาร จะมีสถานภาพที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็พยายามมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพทั้งภารกิจการทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบของรายการวิทยุ สปอตรณรงค์ ตลอดจนการผลิตสารคดีองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมิติรอบด้าน ก่อนบริการส่งต่อให้กับเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุชุมชน หรือเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมอีกด้วย

Scroll to Top