มข. เจรจา ความร่วมมือ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. เดินหน้ายกระดับ โครงการ KKU Smart Campus

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ จากคณะวิศาวกรรมศาสตร์ ร่วมเจราจาความร่วมมือ กับ Mr. Ogiwara Shoichi ประธานบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การยกระดับโครงการ KKU Smart Campus Solar Power การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และความร่วมมืออื่นๆในอนาคต

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตมาแล้วกว่า 600 ปี และเมื่อปี 2560 นับเป็นปีที่ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น และในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมหารือกับ บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ในส่วนความร่วมมือทางวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนอันเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทุนการศึกษา เช่น Fujimoto Foundation Japan International Cooperation Foundation (JICF), SMBC Global Foundation Scholarship Program, and Japanese Chamber of Commerce (JCC). และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการมาแล้วกว่า 89 ฉบับ

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในมหาวิทยาลัย เช่น shuttle bus และ Net Zero Energy Building ในส่วนของ shuttle bus นั้น ได้มีการใช้มูลสุกร มูลไก่ และหญ้าเนเปีย ผ่านกระบวนการผลิต CBG ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV มาเติม shuttle bus โดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบเครื่องยนต์ นอกจากนั้น ยังได้นำเทคโนโลยีและระบบดิจิตัลเข้ามาใช้อีกมากมาย และในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำความร่วมมือกัน ในการพัฒนาระบบ Solar energy และ พลังงานทดแทนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. ยังได้ร่วมสนับสนุนทุนในโครงการ KKU Smart Campus ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับความเป็น Smart campus และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาในยุคปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมายังได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ อีกด้วย

Scroll to Top