การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ผลงานวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. คว้า รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัล รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์   ผู้ได้รับรางวัล  ร่วมพิธีกว่า 70 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีเกียรติประวัติดีเด่นในด้านต่างๆ และ ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  โดยได้รับความกรุณาจากท่านมามอบรางวัลเป็นประจำทุกปี รางวัลนี้เป็นกำลังใจอย่างยิ่งต่อ นักศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา โท เอก  และ ศิษย์เก่า ที่สร้างผลงานโดดเด่น สามารถนำไปใช้พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

“โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้แก่ ดร.วศกร ตรีเดช ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง  “การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน” โดยมี รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  2562 จำนวน 8 ท่าน คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปี 2562  ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น  19  รางวัล  แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 7 รางวัล  และ ระดับปริญญาโท จำนวน 12  รางวัล” คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิรยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน, ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562  และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

“ผมขอขอบคุณท่าน ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ที่ได้ให้เกียรติมามอบรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน และมอบทุนอันเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนางานวิจัยให้กับนักศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาและสร้างงานวิจัยอันก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ความผูกพันระหว่างท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกำลังใจให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตผลงานที่สร้างประโยชน์ให้สังคมเรื่อยมา  นอกจากนี้ท่านยังได้มีส่วนในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนในการพัฒนาประเทศหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การศึกษา สุขภาพ  การเกษตร  นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุโณปการต่อประเทศไทย ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสูง  เชื่อว่ารางวัลนี้จะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ดร.วศกร ตรีเดช ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561

ดร.วศกร ตรีเดช  ผู้ทีได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561เผยว่า  การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ฟางข้าวและแกลบ ใบและยอดอ้อย ในประเทศไทยที่มีจำนวนมากให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรช่วยเพิ่มทางเลือกในการจัดการชีวมวลในประเทศไทยให้มีความหลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

“ในช่วงที่ทำวิจัยมีช่วงที่ท้อที่สุด คือ ทำการทดลอง และ ผลการทดลองไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ จึงต้องกลับมาศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำกลับไปกลับมาหลายต่อหลายครั้ง เป็นอย่างนี้อยู่นานเกือบปี ร่วมมือวนอยู่แบบนี้กับอาจารย์ที่ปรึกษา จนกระทั่งวันหนึ่งก็สามารถทำได้ในที่สุด ขอแค่อย่าล้มเลิกความพยายาม เพราะฉะนั้นการเดินทางกว่าจะมาถึงวันนี้ยาวนานมาก รู้สึกดีใจ  และ เป็นเกียรติมาก  ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ขอบพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร.กนก และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบรางวัลนี้   ตอนนี้งานวิจัยในเชิงวิชาการได้ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง  และ มีนักศึกษา ปริญญาโท เอก วิจัยต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรจากผลงานนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเอกชน  โรงงานน้ำตาล ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่เราต้องการพัฒนาให้ระบบนิ่ง และจะร่วมมือกับภาคเอกชนต่อไป ” ผู้ทีได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กล่าว

ทั้งนี้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  2562 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

1.1 นายสุริยะ  ตันติวิวัฒน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ตำแหน่ง : 1) นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไมยราพ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไฮแอท เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์ จำกัด

1.2 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1.3 Mr.Khonn Lydo ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย (การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต) ตำแหน่ง : Deputy Director of Department of Rural Health Care, Ministry of Rural Development, Cambodia

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

2.1 รศ.ดร.สิทธิชัย  เอี่ยมสะอาด ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2.3  Assist.Prof.Dr.Hien Van Doan ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

3.1 นางวัฒนา  นันทะแสน  ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

3.2 ผศ.สาวิตรี  สิงหาด  ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลผู้สูงอายุ) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น 19 รางวัล แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 7 รางวัล  และระดับปริญญาโท จำนวน 12 รางวัล

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ดร.จักรี บุญละคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ดร.พินิจ กิจขุนทด
 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.จุฑาพล จำปาแถม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก

1.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น DR.TRAN THI GIANG ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.จักรพงษ์ กางโสภา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี ศิริ ดร.นิวัต เหลืองชัยศรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ดร.ชนิกา วรสิษฐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ผศ.ดร.เรณู ทานันท์ ดร.อัญชลี เตชะเสน

2.รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.วาสนา จำนงการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ดร.เรณู ทานันท์ ดร.อัญชลี เตชะเสน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท

1.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น MR. HANNY CHANDRA PRATAMA สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

2.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นายวิทวัส พันชัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นางสาวพรทิพย์ ศิริยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท

1.รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ

2.รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นางสาวจิดาภา คงหินไธสง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง  ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นายสุริยันต์ บุญพิโย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาวเปมิกา ตันพานิช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี
 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาววลีพร แก้วเลิศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เรณู ทานันท์  รศ.ดร.นิษณา นามวาท  ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ  ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ
 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาวธัญอรวรรยา เจริญวิจิตรกุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ  รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ
 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นางสาวเสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ผศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท

 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาวปิยะกมล มหิวรรณ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี MISS XUYIN LIU ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มนํ้าโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์  ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์

The Research Study on Design and Development of Biofuel from Bagass Using Circulated Fluidized Bed Reactor by Faculty of Engineering – receives an honor award from Professor Dr. Kanok Wongtra-ngan
https://www.kku.ac.th/7514

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง /

ภาพ : รวิพร สายแสนทอง / ศิตธีรา สโมสร

Scroll to Top