COLA KKU เสริมทักษะการใช้งาน iPad สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร

ในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีบทบาทในระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดวิวัฒนาการและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อที่พัฒนาโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เรียกว่า การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning ซึ่งปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เป็นระบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตมาใช้กันอย่างกว้างขวาง และจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเดิมไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากในชั้นเรียนแบบเดิมนักศึกษาและคณาจารย์มีความเสี่ยงที่จะได้รับและแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการ ยกระดับการเรียนการสอนและส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาด้วยการเรียนรู้อัจฉริยะ (COLA Smart Lerning Initiative) เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล และสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับการเผยแพร่ในวงกว้าง และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

ดังนั้น ในวันที่  31 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน  iPad สำหรับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดการการศึกษาและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติทัต พิบูลย์ลาภอุดม จากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร  ณ ห้อง Smart Classroom  ชั้น 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว จิตรลัดดา แสนตา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร COLA KKU

Scroll to Top