คณะทำงานเชียงขวัญโมเดล เข้าศึกษาดูงานการแก้ปัญหา OV CCA สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับการถ่ายทอดความรู้การทำงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “เชียงขวัญโมเดล” ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะศึกษาดูงานจาก อ.เชียงขวัญ นำโดย นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเขียงขวัญ, นายจรูญ อุ่นทวง สาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ, นพ.ทินเทวัญ พุทธลา ผอ.รพ.เชียงขวัญ พร้อมด้วยคณะทำงานจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, รพ.สต.ต่างๆ ผู้นำชุมชน ครู บุคลากรโรงพยาบาลเชียงขวัญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 52 คน ณ ห้องประชุม 5311 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ กล่าวว่า “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นภัยร้ายที่ทำลายชีวิตคนอีสาน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละกว่า 20,000 คน เทียบง่ายๆ เท่ากับที่อีสานมีเครื่องบินตกปีละกว่า 100 ลำ ซึ่งถือว่าเยอะมาก เนื่องมาจากพฤติกรรมการทานอาหารจากปลาเกล็ดขาวแบบสุกๆ ดิบๆ ซึ่งจะรับพยาธิใบไม้ตับเข้าไปและพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความยั่งยืนทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จึงได้ประสานงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับ กขป.7 และกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยจะได้มีการนำเอานวัตกรรมและงานวิจัยด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่เต็มรูปแบบ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ อย่างขะมักเขม้น หวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ที่ว่านี้ได้ในอนาคตอันใกล้”

จากนั้น รศ.นพ.ณรงค์ ได้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้สถาบันวิจัยฯ โดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอต้นแบบ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ทำอย่างไร อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ” โดย ผศ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเก็บข้อมูลและใช้งานระบบ Isan Cohort” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “วงจรพยาธิใบไม้ตับและการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจปัสสาวะ” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะทำงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่หอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ward8C โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคุณชวนพิศ สุนีย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย 8C ให้การต้อนรับและเล่าประสบการณ์การทำงานและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงให้เหลือน้อยที่สุด

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top