สปสช.ฟังเสียง ‘ผู้ให้บริการ’ รวมข้อเสนอมุ่งพัฒนาระบบยั่งยืน

148