“มข.”จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” คัดตัวแทนแข่งต่อรอบภูมิภาคที่ “ม.สุรนารี”

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL:https://www.banmuang.co.th/news/region/200443
วันที่เผยแพร่: 27 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ Research to Market ครั้งที่ 8 รอบระดับมหาวิทยาลัย พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข.กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาทีมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้ 1) นายปรีชา พันธ์นิกุล กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)น.ส.สุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว กรรมการ บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด 3)นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4) น.ส.กนกพร กุลศรี Strategic Planning Group Head บริษัท Brilliant & Million Co,,Ltd โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 9 ทีม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. กล่าวว่า “โครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market” ครั้งที่ 8 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งเน้นด้านการผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาและนักวิจัยร่วมกันจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยัง สร้างโอกาสให้นักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ ทั้งด้านการวางแผน การทำงานทีม การคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ การประกวดครั้งนี้จะเป็นบันไดอีกขั้นที่จะนำนักศึกษาการประกวดในเวทีระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อไป

ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม นักเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Begin Again รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Urgent Job รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลทีมละ 2,500 บาท ได้แก่ ทีม คุณประหยัด และ ทีม 304

Scroll to Top