ปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ (AI for Healthcare) เพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์

638

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี : ปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ (AI for Healthcare) เพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้น เป็นปาฐกถา(Online) ในหัวข้อ “Will AI Change the World and Thailand: Healthcare Perspectives” โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในงานยังมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ