ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่ จัดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็น ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2560

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” โดยได้รับเกียรติจาก นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ในการนี้นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเวทีเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 25463 ที่ผ่านมา

การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น เข้าถึงกระบวนการศึกษา รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการเสนอปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ประเทศไทย เป็นประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งการปกครองประเทศไทยใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือการฟังเสียงส่วนมากแต่ก็ไม่ได้ละเลยเสียงส่วนน้อย การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เพื่อจะนำไปประกอบในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญธรรมนูญ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงรัฐธรรมนูญของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ ที่เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นสถานที่ ที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ หวังว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ทุกท่านจะได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป”

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า “คนไทยทุกหมู่เหล่ามีความคิดเห็นตรงกันว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา แต่ละปัญหาแต่ละท่านก็คิดไม่เหมือนกัน หลายภาคส่วนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราจึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลายจากทุกอาชีพ ทุกภูมิภาค ในทุกภาคส่วน เพื่อนำแนวทางดังกล่าวไปรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่และนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป คณะอนุกรรมการชุดนี้ต้องการรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลายทั้งแง่บวกและแง่ลบ ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่จะพยายามรวบรวมความคิดเห็นของท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเปิดเผย”

ทั้งนี้การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 200  คน  ซึ่งเป็นประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สื่อมวลชน เยาวชน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้สนใจต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตลอดทั้งห้วงการสัมมนามีการนำเสนอความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลากหลายประเด็น ซึ่งทุกความคิดเห็นในเวทีนี้จะถูกนำไปรวบรวมเสนอเพื่อประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ข่าว  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ภาพ ชายชาญ  หล้าดา

 

 

 

 

Scroll to Top