ครบ 3 เดือน “พี่น้องสู้โควิด” ศิษย์เก่า มข. ระดมทุนมอบคูปองอาหารและตู้ปันสุขให้น้องนักศึกษา

270

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มีนักศึกษาที่ยังพักอาศัยอยู่ภายในหอพักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองและไม่สามารถเดินทางระหว่างเมืองได้ ผลกระทบจากการเลิกจ้างงานพิเศษ (Part-time) และผลกระทบจากรายได้ของครอบครัวที่ลดลง

จากสถานการณ์ดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการระดมทุนจากพี่ศิษย์เก่า สำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมแจกคูปองค่าอาหารสำหรับน้องนักศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินในช่วงวิกฤติ และเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายซื้ออาหารที่ร้านค้าตามศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย จากการระดมทุนดังกล่าว มีศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์สำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมพี่น้องสู้โควิด เป็นค่าคูปองอาหารมูลค่า 210 บาท/คน/สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 2 มิถุนายน 2563 รวม 7 สัปดาห์ รวมถึงนักศึกษาที่วิทยาเขตหนองคายด้วย ได้รับจัดสรรรวม 3,300 คน (บางรายได้รับหลายครั้ง) และหลังจากวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุขที่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เพื่อส่งมอบความปรารถนาดีจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าไปยังรุ่นน้องอย่างตัวเนื่อง และจะดำเนินการตั้งตู้ปันสุขเพื่อส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่อเนื่องจนถึงช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อบริการแก่นักศึกษา มข. ตามเจตนารมณ์ของพี่ศิษย์เก่าที่ส่งมอบความปรารถนาดีสู่น้อง ๆ ต่อไป

นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เงินบริจาคที่ศิษย์เก่าบริจาคผ่านบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบให้กองพัฒนานักศึกษา ฯ ดำเนินการจำนวน 990,000 บาท นั้น ได้ดำเนินการจัดการเรื่องคูปองอาหารสำหรับนักศึกษา 7 สัปดาห์เป็นเงินทั้งสิ้น 600,280 บาท ส่วนเงินบริจาคที่เหลือ จำนวน 389,720 บาท ทางสมาคมศิษย์เก่า ฯ และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้พิจารณาและมีความเห็นร่วมกันที่จะนำไปบริหารจัดการเป็น “ตู้ปันสุข” เพื่อบริการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนต่อไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ที่จะมีนักศึกษาใหม่ประมาณ 8,000 คน สามารถมาใช้บริการตู้ปันสุขได้ และขอขอบคุณพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและห่วงใยรุ่นน้องในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด”