เทปบันทึกงาน Digital Transformation 2020 – KKU Virtual Town Hall

ในสถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน กระตุ้นให้คนและองค์กรต้องปรับตัวสู่สังคมดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด ดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่  วิกฤตการณ์โควิดได้สอนให้เราต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเร็วขึ้น พฤติกรรมเราจะมีการปรับเปลี่ยนเร็วขึ้น จากเดิมที่ใช้วิถีชีวิตที่เคยคุ้นชิน ตอนนี้เริ่มมีวิถีชีวิตในรูปแบบที่ไม่คุ้นชิน ทั้งคน องค์กร อุตสาหกรรม ชุมชน สังคม หรือแม้กระทั่งเมือง ต้องปรับตัวให้เร็วขึ้น และยุคหลังโควิดเราจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนเดิม กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ Digital Transformation การปรับตัวสู่ดิจิทัล จาก “วิกฤต”ที่ต้องเปลี่ยนให้เป็น “โอกาส” ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในโลกปกติใหม่ด้วยการใช้ดิจิทัล

Scroll to Top