ศึกษาศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นเลิศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ EdPEx200

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) เป็น 1 ใน 20 หน่วยงาน จาก 87 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งนำโดย ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการ รศ.กรองทอง ยุวถาวร กรรมการ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ กรรมการ ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม กรรมการ ผอ.พรทิพย์ กาญจนนิยต อนุกรรมการจาก สป.อว. และ คุณเมธัส บรรเทิงสุข เจ้าหน้าที่จาก สป.อว.

กิจกรรมประกอบด้วยในช่วงเช้า คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงวิสัยทัศน์และพัฒนธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งเป็น “คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายเป้น 1 ใน 3 ของประเทศภายในปี 2566 จากนั้นเป็นการพูดคุย-ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ และในช่วงบ่ายเยี่ยมชมสถานที่และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ เป็นคณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ้งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ โดยมีพันธกิจที่มุ่งผลิตครูมืออาชีพที่เน้นการสร้างนวัตกรรม รวมถึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่แก้ปัญหาของสังคม รวมถึงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับเครือข่ายและยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ และมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโรงเรียนต้นแบบของประเทศที่มีพันธกิจสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย นวัตกรรมและมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามทักษะในศตวรรษที่ 21

Scroll to Top