คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสัญจร ณ สำนักหอสมุด

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร นำโดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมพื้นที่บริการของห้องสมุดในช่วงวิกฤต COVID-19 มีการปรับบริการแบบ New Normal พร้อมรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ

       รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการด้านจรรยาบรรณตามแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมกำหนดมาตรการ กลไก จัดทำโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ร่วมกับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญว่าโดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมกระบวนการสร้างภาวะผู้นำ (2) การให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทุกระดับ (3) การพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพและการให้ความสำคัญในการเข้าถึงส่วนงานเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการดำเนินงานหรืออุปสรรคปัญหาด้านจรรยาบรรณซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญด้านกำกับและดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

ข่าว: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top