ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

299

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

“ดุจน้ำทิพย์  ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า

ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

มหาวชิรา ลงกรณ์ บวรกานต์

เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

พระเมตตา พูนสวัสดิ์ พิพัฒน์ราษฎร์

ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย

ทรงครองใจ เหล่าประชา ด้วยบารมี

ขอพระองค์ จงเกษม แสนเปรมปรีด์

สดุดี พระทรงยศ ทรงพระเจริญ….”

(วันที่ 30 มิย.2563) รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดขอนแก่น