อาจารย์สถาปัตย์ มข. ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

503

จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมี อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี และ อาจารย์ ลัทธพร จันทองหลาง คณาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 , การจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ , การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายออนไลน์” 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ในระดับ 1-5 ดาว และหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียน ปี 2557-2562 จำนวน 25 คนต่อรุ่น

ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดทำ Template Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายออนไลน์ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม การนำข้อมูลเข้าระบบ และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ต่อไป

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น คุณมณฑาทิพย์ นาทองห่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

เรื่องและภาพ: อ.อรรคพล ล่าม่วง
เรียบเรียงและข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ