ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมส่งเสริมศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Scroll to Top