ทันตะร่วมมข. รวมใจปลูกป่า คืนธรรมชาติสู่สังคม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ ประจำปี 2563” ร่วมปลูกไม้สักจำนวนกว่า 500 ต้น ณ สวนสัก ด้านหลังอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ” จัดขึ้นโดยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกป่า ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย และบำรุงรักษาป่าไม้ไม่ให้เป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเดิมในบริเวณที่กำหนดปลูกป่าในครั้งนี้เคยเป็นสวนสักที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาก่อน กิจกรรมในครั้งนี้ถืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นสีเขียวอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการดูแลรักษา อีกทั้งเป็นการสร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิตร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่าและพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบาย สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) อีกด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ แม้จะมีภารกิจหลักคือการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนแล้ว ยังเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีการสนับสนุนการปลูกต้นไม้และการปรับภูมิทัศน์ของคณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และจะร่วมรณรงค์กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ป่าคืนสู่ธรรมชาติให้ลูกหลานได้รับประโยชน์สืบต่อไป

 

Scroll to Top