รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ อธิการบดี มข. คนที่ 11

235

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ณัฐวุฒิ เพชรประไพ