มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

205

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางเบญจมาภรณ์ มามุข  หัวหน้างานวิทยุ  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง  เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น  เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียง อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญในการสื่อสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกหนแห่ง  จึงจัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น  โดยเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่ง คุณกัลยาณ์  ธีระกนก  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง  จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ สไมล์ เอฟ.เอ็ม.101 MHz   อาคารพิมานคอนโด ถ.พิมพสุต  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมี  คุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ และคุณนิตยา  สุวรรณสิทธิ์  ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/24163/

รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/