KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

สำนักข่าว: Intvthai
URL: www.intvthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147601328&Ntype=12

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานโครงการKKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยว่า  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) โดยมีฝ่ายการศึกษาฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์กว่า 128 คน    โครงการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning