สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี MOU พัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” ร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.นพ.สักการ สังฆมานนท์ หัวหน้าโครงการและหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการลงนามความร่วมมือในโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2.เพื่อดำเนินการการรายงานผลชิ้นเนื้อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 3.เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม (CCA-04) ของโครงการ และ 4.เพื่อพัฒนาบุคคลากรของภาควิชาพยาธิวิทยาในด้านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 เดือน

กิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นการประกันคุณภาพผลผลิตจากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอีสานและภูมิภาคอื่นๆ

ประมวลภาพบรรยากาศ

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top