มข. ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” คาราวานส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และถุงยังชีพแก่ประชาชน โดยสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากร เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และพิธีเปิดโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” ซึ่ง สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” โดยสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้เริ่มดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกันตน PPE เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ทางโครงการได้รับเงินบริจาคกว่า 33 ล้านบาทและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วม 500,000 ชิ้น โดยก่อนหน้านี้ สภากาชาดไทยได้จัดพิธีปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิดไปแล้วจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ขบวนคาราวานมุ่งสู่ภาคใต้ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ขบวนคาราวานมุ่งสู่ภาคเหนือ

สําหรับ “คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 3” ครั้งนี้ เป็นขบวนคาราวานครั้งสุดท้ายก่อนการปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อทําการส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของที่ได้รับบริจาคต่าง ๆ อาทิ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ตู้อบฆ่าเชื้อโรค UVC หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากากอนามัยแบบผ้า หน้ากากแผ่นใสป้องกันละอองฝอยน้ำลาย (Face Shield Mask) รวมกว่า 150,000 ชิ้น นําไปช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้การระบาดของเชื้อ ตามพระราชดํารัสองค์อุปนายิกาผู้อํานวยการ สภากาชาดไทย อีกทั้งยังมีสิ่งของความช่วยเหลือ ถุงยังชีพ เพื่อเยียวยาและให้กําลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

ในพิธีเปิดโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” ได้รับเกียรติจาก ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวขอบคุณ และ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาในการบริจาคสิ่งของในนามสภากาชาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย และกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด 19 จํานวน 100 ชุด และเยี่ยมชมครัวพระราชทาน

เมื่อเวลา 11.30 น. ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางลงพื้นที่ 3 จุด ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อมอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด 19 แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ

ภายหลังจากโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” โดย สภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการ สภากาชาดไทยขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในโครงการ “63 บาท COVID-19 ปี63” เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต จัดครัวเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขา สํานักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคในแคมเปญดังกล่าวทั้งสิ้น 63 วัน จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

Scroll to Top