ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 และจัด “สัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงานประจำสถานศึกษาและ ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและสัมมนาฯ แบบ Online ภายใต้สถานะการ Covid-19

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)” โดยเน้นการทำงานร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครู ผู้อำนวยการ และนักการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสร้างครูประจำการที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่นักเรียน ผนวกกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกค์ใช้ในการทำงาน ตอบโจทย์การก้าวเข้าสู่โลกวิถีใหม่ (New Normal) โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักศึกษาฝึกประการณ์ในสถานศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปยังโรงเรียนในเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตทั่วทุกภาคในประเทศจำนวน 493 คน

Scroll to Top