ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมออนไลน์ LTIC Online Workshop EP1

อบรมและลงทะเบียนด้วยโปรแกรม ZOOM จากลิงค์ด้านล่างค่ะ

Workshop 1: กรอบแนวคิดการสอนออนไลน์-วิธีการสอน เครื่องมือและการเตรียมพร้อม โดย ผศ.ดร. อนุชา     โสมาบุตร  วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 13:00 – 14:30 น.
https://kku.world/onlineworkshop1

Workshop 2: การสร้างคอร์สบน KKU e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ยุทธนา สุมามาลย์ และ สามารถ สิงห์มา  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00 – 12:00 น.
https://kku.world/onlineworkshop2
Workshop 3: บันทึกวิดีโอการสอนอย่างไรให้น่าเรียน โดย ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส และ กมลพร อรรคฮาต
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น.
https://kku.world/onlineworkshop3
Workshop 4: เตรียมรับมือการสอนออนไลน์ด้วยการสร้าง Studio ส่วนตัวอย่างง่าย โดย นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี และ รวิภาส ภูแสง  วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 – 11:00 น.
https://kku.world/onlineworkshop4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ltic.edu@kku.ac.th
Scroll to Top