มข.หนุนคณาจารย์จัดอบรมการให้ความรู้และแนวทางบุคลากรสายวิชาการรุ่นที่ 9

223

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการอบรมหลักสูตร“การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ. ดร. จงรักษ์ หงส์งาม ประธานโครงการอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมโดยมีการกล่าวเปิดและบรรยายทั้งระบบออนไลน์และการอบรมภายในห้องประชุมที่มีการจัดพื้นที่และการกำกับดูแลความปลอดภัยในการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรฐาน โดยมีผู้เข้าอบรม เป็นอาจารย์ที่ก้าวสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ 49 คนก้าวสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 165 คน ก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 152 คน รวม 366 คน

ข่าว / อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ / ณัฐวุฒิ เพชรประไพ