คณะมนุษย์ฯ จัดสอบ KKU-AELT ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมสอบจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสอบ KKU-AELT (Khon Kaen University Academic English Language Test) ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ามกลางผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 480 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศและผู้อำนวยการศูนย์ฯ ควบคุม ดำเนินการสอบด้วยตนเอง

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล ควบคุมการสอบด้วยตนเอง
ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล ควบคุมการสอบด้วยตนเอง

ด้าน รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึง KKU-AELT ว่าเป็นระบบมาตรฐานสำหรับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาและผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยปกติแล้วจะมีการจัดสอบในห้องสอบ แม้จะเป็นการสอบแบบ Web-based ก็ยังจำเป็นที่ต้องสอบในห้องสอบเหมือนการจัดสอบภาษาอังกฤษของหน่วยงานอื่นๆ แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 การจัดสอบออนไลน์ครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษมากๆ เพราะบัณฑิตวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษในการกลั่นกรองคนเข้าเรียน จึงมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก

ในการสอบออนไลน์ครั้งนี้เป็นการจัดสอบผ่านโปรแกรม Zoom โดยศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้มีการวางแผนจัดการสอบอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบรับสมัครสอบ ระบบการสื่อสารและประสานงานกับผู้เข้าสอบ รูปแบบการสอบ ระบบการเข้าห้องสอบ การเทรนผู้คุมสอบและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 20 คน ในการใช้ระบบ Zoom แบบสองกล้องเพื่อการสอบและขั้นตอนดำเนินการคุมสอบ รวมทั้งการตอบคำถามจากผู้เข้าสอบ ทำให้การสอบ KKU-AELT ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าว: ภาวดี มาพันธ์

ภาพ: ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

Scroll to Top