อธิการบดี มข. ชื่นชม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ พร้อมก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และนายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยในช่วงแรกผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของทางคณะ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านต่างๆในรอบ 6 เดือน เช่น การบริการและทะเบียนการศึกษา การให้บริการออนไลน์ งานด้านบริหารและสารสนเทศ การรับเข้าและการตลาด งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา และได้มีการนำเสนอ Next project การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การรายงานผลตาม OKRs และรายงานข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS 2561-2563 

หลังจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี มข. ได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามหาวิทยาลัย จนจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ทางหน่วยงานจึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาการให้บริการมากขึ้น เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร การขอใช้บริการ เหมาะสมกับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ในยุค New Normal ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ ยุคที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่ต่างจากในอดีต และ รักษาการแทนอธิการบดี มข. ยืนยันสนับสนุน ให้ลดขั้นตอนการให้บริการที่ยุ่งยากลงให้เกิดความรวดเร็วสมกับเป็นองค์กรสมัยใหม่ ลดขั้นตอนการติดต่อระหว่างหน่วยงานที่เดิมมีความซับซ้อนให้สะดวกและได้ประสิทธิภาพที่สุด โดยให้หน่วยงานได้นำเสนอแผนงาน ให้มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปพร้อมกัน 

ในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการเปิดโอกาส ให้บุคลากร ของหน่วยงาน ได้สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่สนใจ และนำเสนอปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกัน และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมหน่วยงาน เป็นอันเสร็จภารกิจ

ภาพ/ข่าว  apicma

Scroll to Top