อธิการบดี มข. พบปะคณะพยาบาลฯ ชื่นชมการปรับตัวการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยุคNew normal

อธิการบดี มข. พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ชื่นชมการปรับตัวในยุคNew normal พัฒนาห้องสตูดิโอรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันนี้ 5 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และอาจารย์ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับฟังนโยบายและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารของคณะ และการทำวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ได้นำเสนอแผนการบริหารงานของคณะ ผลงานด้านต่างๆ และปัญหาอุปสรรคของทางคณะ และหน่วยงานในสังกัด แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมสู่ตลาดงาน รวมไปถึง การตั้งเป้าหมายสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำแห่งเอเชีย เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล 1 ใน 3 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2566 และเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล 1 ใน 20 ของเอเชียภายในปี พ.ศ. 2570 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 เสาหลักการบริการ People Ecological and Spiritual รวมถึงการลงนามความร่วมมือ Faculty practice ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ได้ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้มีการเพิ่มศักยภาพสนับสนุนทุนการศึกษาภาษาอังกฤษอาจารย์ และนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และการส่งเสริมความเป็น Internationalization ส่วนด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานและที่อยู่อาศัย มีการจัดสร้างห้องสตูดิโอขนาดเล็ก 4 ห้อง ขนาดกลาง 1 ห้อง และสตูดิโอประจำสาขาวิชา มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนในปีงบประมาณ 2563 และติดตั้ง Wifi ความเร็วสูงที่หอพักพยาบาลทั้ง 4 อาคาร

สำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรในช่วง covid-19  ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล และมีการจ้างงานนักศึกษา รวมเงินทุนที่มอบให้กับนักศึกษาทั้งสิ้น กว่า 2,600,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัว อาทิการช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนออนไลน์ มีการให้ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก และลดค่าหอพัก 20% อีกด้วย

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาพบปะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ว่า “ขอชื่นชมคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด และได้รับความสำเร็จมาเป็นอย่างดี และได้ให้คำแนะนำในประเด็นที่คณบดีนำเสนอนโยบาย รวมถึงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ของคณะเชื่อมโยงไปถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเรื่องสถานการณ์ Covid-19 ตามที่ท่านคณบดีได้นำเสนอ ถึงการดูแลนักศึกษาถือวาครอบคลุมในทุกด้าน และขอชื่นชมศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการับรองมาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลเด็กๆ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น

จากนั้น ได้นำเสนอนโยบาย Education Transformation ซึ่งจะดำเนินการใน 4 ด้านหลัก คือ เปลี่ยน Teaching Paradigm เป็น Learning Paradigm จากเดิมที่อาจารย์เน้นการสอนมาเป็นเน้นการเรียน เพื่อให้บัณฑิตตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและเป็นกระบวนการสร้างความคิดให้แก่ผู้เรียน, Lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทุกช่วงวัยสามารถมาศึกษาความรู้ได้ มีหลักสูตรที่เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) มากเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเรียนออนไลน์ หรือ Interactive ก็ได้ หรือ Innovative Integration เป็นการนำองค์ความรู้ระหว่างคณะมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ตรงความต้องการของตลาดปัจจุบัน

อีกทั้ง ด้านการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดี และถูกต้องแล้ว ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยจะดูทิศทางความต้องการของประเทศ ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมุ่งทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ เพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือนำไปสร้าง New product และ Innovation  ไม่ใช่วิจัยขึ้นหิ้ง การจะทำอย่างนั้นได้แปลว่านักวิจัยจะต้อง Think beyond publication อย่าหยุดแค่ตีพิมพ์ ต้องมองให้ไกลถึงการสร้าง New product และ Innovation และจะต้องทำเป็นทีม ไม่ทำคนเดียว และไม่ทำครั้งเดียวแล้วเลิก ซึ่งเป็นที่มาของ Research program

นอกจากนี้ รักษาการแทนอธิการบดี ได้แนะนำถึงการกำหนด Position ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ชัดเจน อาทิ ด้านพยาบาลชุมชน ด้าน clinical เพื่อให้มีความแตกต่างและชัดเจนจากคณะพยาบาลในที่อื่นๆ และให้ติดตามระบบการทำงานด้านการพยาบาลใหม่ๆ ที่ทันยุคปัจจุบัน E-medicine เพราะต่อไปเทคโนโลยีใหม่ๆจะเริ่มเข้ามาช่วยในการทำงานของแพทย์และพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในอนาคตจะกลายเป็น Digital Hospital ซึ่งมีอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในขณะนี้ได้ดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ซึ่งจะทำให้การทำงานของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

เพราะฉะนั้นนักศึกษาพยาบาลที่จะจบออกไป จะต้องมีความรู้ในระดับ Telemedicine คือการนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากร ทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ video conference และ ระบบ Telehealth คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นมาตรฐานของบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และพร้อมที่ช่วยเหลือสังคมต่อไป
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

Scroll to Top