อธิการบดี มข.ชื่นชมคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผลงานโดดเด่น ทั้งการศึกษา และวิจัยที่มีอิทธิพลทางสังคม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขต รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารคณะ โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Smart Class Room ชั้น 4 โซน A อาคารรัตนพิทยา 

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงภาพรวมของคณะ โครงสร้างการบริหารคณะซึ่งแบ่งเป็นงานบริหาร งานยุทธศาสตร์ และงานหลักสูตร ตลอดจนด้านบุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งสิ่งที่คณะได้ปรับรวดเร็วกว่าที่อื่นคือการจัดสรรงบประมาณซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตให้บุคลากรและอาจารย์ เพื่อรองรับการทำงานที่บ้านและการสอนออนไลน์ โดยเร่งดำเนินการปรับงบประมาณจากส่วนที่คาดว่าไม่ได้ใช้ อาทิ การดูงาน การสัมมนา หรือการอบรมต่าง ๆ มาจัดสรรงบส่วนนี้แทน นอกจากนี้ยังมีการปรับห้องเรียนให้เป็น Smart Class Room ซึ่งรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งสอนสดและออนไลน์ไปพร้อมกัน หรือบันทึกวีดีโอเนื้อหาการสอน เพื่อเตรียมรองรับแพลตฟอร์ม virtual huso ของคณะ แนวคิดเสมือนมาที่คณะ ซึ่งรวบรวมทุกฟังก์ชัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การให้บริการต่าง ๆ แก่บุคลากร รวมทั้งสังคมออนไลน์ที่สามารถพูดคุยกันเสมือนมาที่คณะ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต และที่กำลังผลักดัน คือ หลักสูตรพัฒนาสังคม โดยได้รับการรับรองจาก ischool ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกที่รับรองหลักสูตรการศึกษา โดยมุ่งการจัดการเรียนรู้ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี ได้กล่าวชื่นชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นแห่งแรก อาทิ ischool kku แพลตฟอร์ม virtual huso รวมไปถึงหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพัฒนาสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ด้าน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างคณะหน่วยงานภายใน โดยได้นำเสนอโครงการสร้างชุมชนวิถีอีสานซึ่งจะมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนวิถีอีสานให้มีความโดดเด่นและเป็นแห่งเดียวในโลก

หลังการประชุมคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขง โดยมีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของชาว มข. คือ การอนุรักษ์ตัวอักษรไทน้อยซึ่งเป็นรากเหง้าคนอีสาน โดยได้จัดทำตัวอักษรไทน้อยบนป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวอักษรโบราณนี้เช่นกัน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เมื่อปี พ.ศ. 2557 จึงได้อนุรักษ์ตัวอักษรไทน้อย โดยมีการเพิ่มตัวอักษรไทน้อย คำว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากนั้น คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชม KKU-AELT (Khon Kaen University Academic English Language Test) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษ และการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษในการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีลักษณะการสอบแบบ paper base

Scroll to Top