นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ชื่อ “กระดุมรัศมี”

749

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก คือ “กระดุมรัศมี” เป็นชื่อภาษาไทย ของ Eriocaulon longibracteatum Khorngton, Soulad. & Praj. ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Kew Bulletin เมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา การค้นพบพืชชนิดใหม่นี้เป็นผลจากความร่วมมือของนักวิจัยในโครงการวิจัยความหลากชนิดของพืชวงศ์มณีเทวา (Eriocaulaceae) ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ National University of Laos  ซึ่งประกอบด้วย ผศ. ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสิรินันท์ ครองตน (นักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) และ Mrs. Phetlasy Souladeth (อาจารย์จาก National University of Laos)

ผศ. ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
นางสาวสิรินันท์ ครองตน
Mrs. Phetlasy Souladeth

           กระดุมรัศมี เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีขนาดเล็ก ใบเรียงเวียนเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ทำให้พืชนิดนี้ดูคล้ายพวกหญ้าหรือพวกกก ช่อดอกเหมือนเม็ดกระดุมเสื้อ และการที่พืชชนิดนี้มีใบประดับช่อดอกที่ยาวมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ E. longibracteatum พืชนี้ออกดอกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี พบได้ตามพื้นดินทรายบริเวณที่โล่ง ชุ่มน้ำ หรือพบในป่าดิบ ปัจจุบันทั่วโลกพบพืชชนิดนี้เพียง 3 แห่งใน 2 ประเทศ คือ ประเทศไทยพบที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี และในประเทศกัมพูชา พบที่จังหวัด Mondulkiri ทำให้พืชชนิดนี้อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ตาม IUCN Red List Categories (2012)

 

ขอบคุณข้อมูลข่าว โดย
ผศ. ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Researcher discovers a new plant species “Kradumrassamee” (Eriocaulon Longibracteatum Khorngton, Soulad. & Praj.)