อธิการบดี มข. พบผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กระตุ้นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผนึกกำลังสร้างผลงานตอบโจทย์ปัญหาของมวลมนุษยชาติ

             เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มข. เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. พร้อมผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะ ให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.

      ในช่วงแรก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้นำเสนอแผนการบริหารงานของคณะ ผลงานด้านต่างๆ และปัญหาอุปสรรคของทางคณะ และหน่วยงานในสังกัด แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมสู่ตลาดงาน รวมถึงยังได้บอกเล่าถึง พิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ว่าเป็น 1 ใน 15 พิพิธภัณฑ์พืช ระดับนานาชาติของไทย ที่ได้จดทะเบียนใน Index Herbariorum ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่พิพิธภัณฑ์พืชมีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำ 

รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

         หลังจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี มข. ได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มข. พร้อมทั้งชื่นชมการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการเสนอแนะ และสนับสนุนให้เกิด Research Program ที่มีเครือข่ายนักวิจัย จากศูนย์วิจัยที่หลากหลายคณะ ทำงานร่วมกัน เพื่อการพัฒนางานวิจัย แก้ไขปัญหาของมวลมนุษยชาติ ซึ่งการที่ทางคณะมีศูนย์วิจัยจำนวนมาก ถือเป็นจุดแข็ง และการมีเครือข่ายนักวิจัยที่เข็มแข็ง จะส่งผลให้การทำงานวิจัยของทางคณะ มีเป้าหมายชัดเจน รอบด้านมากขึ้น นอกจากนั้นรักษาการแทนอธิการบดี ยังได้ให้ความเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแน่นอน และจะผลักดันนักศึกษาในระดับปริญญาโท เอก ให้มุ่งเน้นการทำวิจัยให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
        ในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการเปิดโอกาส ให้บุคลากร ของทางคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่สนใจ และนำเสนอปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกัน

ภาพ/ข่าว   apicma

 

Scroll to Top