อธิการบดี มข. พบปะคณะเศรษฐศาสตร์ ชื่นชมความกล้าในการใช้โมเดลจัดการเรียนการสอน

อธิการบดี มข. พบปะคณะผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ชื่นชมความกล้าในการใช้โมเดลในการจัดการ การศึกษา พร้อมแนะจดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นแห่งแรกของโลก

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เพื่อรับฟังนโยบายและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารของคณะ และการทำวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร พร้อมกล่าวถึงบทบาทหน้าที่การบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะใช้ระบบบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยงานในกำกับ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในปัจจุบัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ โดยคณะมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยยึดความเป็นอิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ (Accountability) ในการจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ แบ่งหลักสูตรการศึกษาออกเป็น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี 2 ภาษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรีนานาชาติ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, ปริญญาโท นานาชาติ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรนานาชาติแบบระยะสั้น (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ต่อด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล่าถึง การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นระบบชุดวิชา module โดยจัดการเรียนเป็นระบบต่างๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาสตร์ในการปฏิบัติ รวมถึงการออกแบบหลักสูตรใหม่ เพื่อให้การจัดลำดับของวิชาให้เหมาะสม และคำนึงถึงภาพรวมของเศรษฐศาสตร์ก่อนเรียนเนื้อหาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทุนการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ด้วย และจากนั้นเป็นการนำเสนอทางด้านการวิจัยและพัฒนาของคณะเศรษฐศาสตร์ และการร่วมมือทางวิจัยกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำระดับโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย บดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

จากนั้น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ว่า ขอชื่นชมคณะเศรษฐศาสตร์ ที่กล้าหาญในการใช้โมเดลในการจัดการ การศึกษาซึ่งเป็นโมเดลที่มีคุณภาพ และสามารถขยายผลได้จริง ซึ่งผลลัพธ์นั้นเป็นไปตามแนวคิด Education transformation ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการท้าทายอย่างมากในการทำโมเดลต่างๆ รวมถึงการใช้ Big data ด้วย

นอกจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี ได้เสนอถึงการจดลิขสิทธิ์ทางด้านการศึกษา เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โมเดล เพื่อเป็นแห่งแรกของโลกทางด้านการใช้เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ อีกทั้งเรื่องของการร่วมมือทางงานวิจัยนำเศรษฐศาสตร์ไปต่อยอด Smart Farming แล้วเชื่อมโยงไปยัง Research Transformation การนำวิจัยสู่ชุมชน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ เพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้สอคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน และต่อยอดความรู้ที่ได้ในการช่วยสร้างโอกาส และความเสมอภาคให้กับสังคมอย่างแท้จริง
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

Scroll to Top