โครงการ KKU SMART LEARNING สร้างรูปแบบใหม่สมานครู สพฐ. เข้าพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ‘Smart Tools for Smart Learning’และนวัตกรรมสาระวิชา 3 วิชาหลัก

633

การเรียนรู้หยุดไม่ได้! โครงการ KKU SMART LEARNING สร้างรูปแบบใหม่สมานครู สพฐ. เข้าพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และวิธีการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ ‘Smart Tools for Smart Learning’ และนวัตกรรมสาระวิชา 3 วิชาหลัก  

             เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทางโครงการ KKU Smart learning นำโดย รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ประกาศนำร่องความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและคุณครู สังกัด สพฐ. ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ความร่วมมือเข้มเเข็งของทีมคณาจารย์ในโครงการ KKU Smart Learning พัฒนารูปแบบการอบรมครูให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐฯและการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนครั้งใหญ่ ช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส  โควิด -19 

             โครงการฯพร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหลายคณะและสาขาวิชาร่วมกันจัดอบรมให้กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ภายใต้หัวข้อ ‘Smart tools for smart learning’ และ ช่วงที่ 2 อบรมครูในเนื้อหา สาระวิชาวิทยาศาสตร์ สาระวิชาคณิตศาสตร์ และสาระวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด พร้อมเปิดพื้นที่สอบถามและแนะนำการฝึกอบรมครูแบบออนไลน์ ส่งเสริมการสร้างทักษะการสอนและผนวกกับการใช้เครื่องมือ และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านทางเทคโนโลยี มีครูเข้าร่วมโดยรวมกว่า 700 คน จากโรงเรียนในโครงการฯ 205 แห่ง 

          รายละเอียดการจัดการอบรมออนไลน์ถือเป็นครั้งแรกที่โครงการ KKU Smart Learning Academy จัดอบรมขึ้น ซึ่งการอบรมนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 การจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการสอนผ่านเครื่องมือเทคโนโลยี  มีขึ้นทั้งหมด 2 รอบใหญ่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาอีสานตอนบน (สพม.19-25) ในวันที่ 19 20 และ 21 พฤษภาคม 2563 และรอบต่อมาเขตพื้นที่การศึกษาอีสานตอนล่าง (สพม.26-33) ในวันที่ 22, 25 และ 28 พฤษภาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

ช่วงที่ 2 การอบรมเนื้อหาสาระวิชาออนไลน์ จะเป็นการฝึกอบรมในเนื้อหาเฉพาะที่แยกเป็นสาระวิชา สำหรับครูในกลุ่มสาระต่างๆเข้าร่วมได้

ตารางกำหนดการตามสาระวิชา

  1. สาระวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 1 อีสานตอนบน สพม 19-25  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อบรมสำหรับครูภาษาอังกฤษ (09.00-15.00)

กลุ่มที่ 2 อีสานตอนล่าง สพม 26-33 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 อบรมสำหรับครูภาษาอังกฤษ (09.00-15.00)

  1. สาระวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 1 อีสานตอนบน สพม 19-25  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อบรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (09.00-15.00)

กลุ่มที่ 2 อีสานตอนล่าง สพม 26-33  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 อบรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (09.00-15.00)

  1. สาระวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มที่ 1 อีสานตอนบน สพม 19-25  วันที่ 1 มิถุนายน 2563 อบรมสำหรับครูคณิตศาสตร์ (09.00-15.00)

กลุ่มที่ 2 อีสานตอนล่าง สพม 26-33  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 อบรมสำหรับครูคณิตศาสตร์ (09.00-15.00)

         นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารและบรรยากาศการอบรมนั้นได้มีพื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้ระหว่างวิทยากรและครู อีกทั้งยังเป็นการอบรมที่สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี และสำหรับคุณครู หรือ บุคลากรทางการศึกษาทั่วไปสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน กดไลค์ กดติดตาม Facebook fanpage : KKU Smart Learning Academy เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ จากทางโครงการที่จะเกิดขึ้นอีกเร็วๆนี้แน่นอน 

 

KKU Smart Learning Academy / ข่าว