อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร พบปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ชื่นชมการทำงาน ผลักดันนำเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรม สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ ยั่งยืน


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดย ผศ. ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะ ให้การต้อนรับ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

       โดยในช่วงแรก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ในประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนางานวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ การบริการวิชาการ กิจกรรมต่างๆที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ที่เกิดจากการต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นอกจากนั้นยังได้รายงานการเตรียมความพร้อม การพัฒนาการเรียนการสอน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 การปรับห้องเรียน ให้เป็น Smart Classroom จัดอบรมให้กับอาจารย์ภายในคณะ จัดหาอุปกรณ์ จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันคณะพร้อมต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งยังคงต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพอสมควร

รองศาตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

              รักษาการแทนอธิการบดี มข. กล่าวว่า ขอชื่นชมความสำเร็จของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในความสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งความพร้อมต่อการปรับตัวการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้สร้างงานศิลปะ แต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ทางคณะตื่นตัว และพร้อมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่  นอกจากนั้นทางนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะยังมีความรู้ในด้านการผลิตสื่อ คือผลิตอย่างไรให้น่าสนใจ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา  และเชื่อว่าทางคณะจะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายทีมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การช่วยเหลือคณะต่างๆได้
      นอกจากนั้นรักษาการแทนอธิการบดี มข. และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ยังได้ให้การแนะนำแนวทางการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ จากงานศิลปะ การนำเอาเสน่ห์ทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่า ซึ่งมุมมองทางด้านศิลปะถือเป็นทักษะ และคุณสมบัติเด่นของทางคณะที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด สมควรผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ และ เกิดความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ อย่างเข้มแข็งขึ้น มีการบริหารจัดการด้านต่างๆที่ยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนถ้าขาดองค์ความรู้ด้านใดที่เกี่ยวข้อง

       ในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการเปิดโอกาส ให้บุคลากร ของทางคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่สนใจ เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาคณะศิลปะกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกัน และปิดท้ายด้วยการเดินเยี่ยมชมภายในคณะ อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว  apicma

Scroll to Top