สำนักหอสมุด พัฒนานวัตกรรมตู้ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ เพิ่มความมั่นใจในการยืมคืนหนังสือ

1504

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการพัฒนาตู้ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ สำหรับฆ่าเชื้อก่อนออกให้บริการรับคืนหนังสือก่อนเก็บหนังสือขึ้นชั้น

     นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องสมุดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ด้วยการงดบริการพื้นที่นั่งอ่านของห้องสมุดทุกพื้นที่ จากนั้นบุคลากรได้จัดเตรียมพื้นที่นั่งอ่านให้เป็นลักษณะ Social Distancing เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมเปิดให้บริการเมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดบริการต่อไป แม้ว่าห้องสมุดจะปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน แต่ห้องสมุดยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือ Devices ต่างๆ ในการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการจัดการทรัพยากรจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมตู้ฆ่าเชื้ออัจฉริยะในการฆ่าเชื้อหนังสือก่อนออกให้บริการ และก่อนกลับขึ้นชั้นหนังสือ
      นายอาทิตย์ ประทุมชัย พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน หนึ่งในทีมผู้พัฒนาตู้ฆ่าเชื้อ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทีม KKU Maker Space ได้นำตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop)ซึ่งเป็นตู้ไม้นำมาติดตั้งอุปกรณ์ ได้แก่ หลอดไฟ UVC ชุดรางติดตั้งหลอดไฟ ระบบแผงควบคุมการทำงาน โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการฆ๋าเชื้อที่ 30 นาที ทำการฆ่าเชื้อหลังจากที่ห้องสมุดปิดเพื่อให้บุคลากรได้ออกจากพื้นที่หมดแล้วจึงทำการเปิดตู้ฆ่าเชืื้ออัจฉริยะ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากหลอดไฟ ในการฆ่าเชื้อต่อครั้งสามารถบรรจุหนังสือได้สูงสุด 100 เล่ม

สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์สามารถค้นหาหนังสือ และกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.kku.ac.th ไปที่เมนู One Search จากนั้นทำรายการยืมผ่านออนไลน์ หากมีข้อคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/KKULib

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย