อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1110

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รองศาตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

          ในช่วงเช้า เวลา 9.00 น. รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ได้ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น คณบดีได้นำเสนอ ถึงมาตรการ การปรับตัว ในการบริหารงาน และการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งนำเสนอผลงาน พัฒนาการ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของทางคณะ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารของทางคณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
          รองศาตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า “คณะสาธารณสุขฯ มข. ถึงแม้จะเป็นคณะที่มีขนาดเล็ก มีบุคลากรไม่มาก แต่เมื่อเทียบกับหลายๆคณะ กลับมีนักศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท และเอก สนใจเข้าศึกษาจำนวนมาก นั่นหมายความว่า คณะสาธารณสุขฯ มีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ของผู้เรียน และตลาดงาน ถือเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของทางคณะที่มหาวิทยาลัยมองเห็น ซึ่งหลายๆคณะใน มข. อาจจะต้องเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในอนาคต”
          นอกจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้แนะแนวทาง Education Transform เปลี่ยนกระบวนการสอนสู่การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  กระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากรในคณะพร้อมปรับตัวสู่การเรียนการสอน ที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยในช่วงท้าย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและแผนการพัฒนาพื้นที่ของทางคณะ เป็นอันเสร็จภารกิจในช่วงเช้า

          ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร มข. เดินทางไปยัง สำนักหอสมุด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ และนำเสนอภารกิจของหน่วยงาน
        รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของ สำนักหอสมุดและการระดมกำลังความสามารถของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งชื่นชมมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ที่เข้มแข็งของหน่วยงาน นอกจากนั้น ยังได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการทำงานที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อสำเร็จ จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และจากภารกิจของสำนักหอสมุดที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าสำนักหอสมุด เป็นหน่วยงานที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอยากให้คงคุณภาพแบบนี้ต่อไป นอกจากนั้น ยังได้มีการแจ้งข่าวยังผู้เข้าร่วมรับฟัง ว่าในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัย กำลังมีการริเริ่มโครงการ KKU Square รวมพื้นที่ในบริเวณ Complex  สวนสาธารณะข้าง Complex  และสำนักหอสมุด ให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของนักศึกษาเต็มรูปแบบ ทุกพื้นที่มีเส้นทางการเชื่อมโยงกัน ซึ่งในปัจจุบัน ได้มอบหมายให้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เป็นผู้ออกแบบ โดยคาดหวังจะให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ มข. 

และในช่วงท้าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและให้กำลังใจ การทำงาน ของนักศึกษาจ้างงาน นักศึกษาจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัย รวมทั้งเข้าชมพื้นที่ KKU Maker Space พื้นที่สร้างนวัตกรรม โดยในปัจจุบันได้มีการให้บริการหน่วยงาน บุคลากร ที่ต้องการสร้างนวัตกรรม ที่ใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เข้าทำงาน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว apicma