รู้จักกับ Online Learning การเรียนการสอนแบบออนไลน์

525

รู้จักกับ Online Learning การเรียนการสอนแบบออนไลน์
โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา