รู้จักกับ Online Learning การเรียนการสอนแบบออนไลน์

826

รู้จักกับ Online Learning การเรียนการสอนแบบออนไลน์
โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา