KKU Digital Document Workflow

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การหลีกเลี่ยง หรือ ลดการสัมผัสวัตถุที่ผ่านการสัมผัสของผู้อื่นมาก่อน เช่น การรับ ส่ง เอกสาร โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีเอกสารสำคัญ และจำเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กร ฉะนั้นเพื่อให้สามารถประคองงานเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงปรับรูปแบบการทำงานบางส่วนให้ คณาจารย์ บุคลากร เปลี่ยนจากระบบกระดาษ เป็นเอกสารดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature โดยระบุเป็น Digital ID รายบุคคล มีกฎหมายรองรับ ตาม พระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามระเบียบสารบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการยืนยันตัวตน เวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมทั้งสถานการณ์ และ การปรับตัวสำหรับอนาคต ตามนโยบาย Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเนื้อข่าวเพิ่มเติ่ม https://th.kku.ac.th/19813/  รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Scroll to Top