มข. ห่วงใยนักศึกษาเผยแผนช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม พร้อมระดมน้ำใจศิษย์เก่าทั่วประเทศเพื่อให้น้องผ่านวิกฤต

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ทำประกัน COVID-19 ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพัก สนับสนุนด้านการเรียนออนไลน์ จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพิ่มการจ้างงานนักศึกษา ระดมเงินจากศิษย์เก่าเพื่อช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ และ จัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

           รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญและความห่วงใยต่อนักศึกษาของเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอธิการบดีและคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่และใช้ชีวิตในสถาบันแห่งนี้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่งฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคายได้ดำเนินการตามแผนนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในช่วงนี้เมื่อมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่าที่ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาของเราจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญในการที่จะต้องให้การช่วยเหลือ โดยเป็นความร่วมมือที่มาจากทุกคณะทุกหน่วยงานรวมทั้งศิษย์เก่าที่พร้อมจะแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่ดีต่อรุ่นน้องทุกคนและมหาวิทยาลัยขอนแก่น


        รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคายกล่าวว่าการช่วยเหลือนักศึกษาเราได้ดำเนินการครอบคลุมในหลายด้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้งตัวนักศึกษาเองรวมถึงครอบครัวที่อาจมีผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติครั้งนี้ ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาของเราส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วแต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งประมาณ 800 คนที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือโดยรอบ ดังนั้นนักศึกษาเหล่านี้จึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจความเป็นอยู่ด้วย
          มาตรการสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการช่วยเหลือได้แบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้
        1.ในกรณีที่นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการและพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือมีใบรับรองแพทย์จากจากโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้ว่าติดเชื้อมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท นักศึกษาเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีการรักษาให้หายได้หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 500,000 บาท
        2.การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองด้วยการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ซึ่งจากเดิมนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในกลางภาคการศึกษานั้นๆจึงได้ขยายเวลาออกไป ทั้งนี้ไม่รวมนักศึกษาปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาซึ่งต้องชำระก่อนจบการศึกษานอกจากนี้ยังสามารถผ่อนผันการชำระเป็นงวดได้แต่ไม่เกิน 1 ปี


        3.ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        4.สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมหอพักภายในมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอต่อการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และขอความร่วมมือจากหอพักเครือข่ายให้ช่วยพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
        5.การจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งนักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้จาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)โดยในปีนี้กยศ.ได้เพิ่มค่าครองชีพให้นักศึกษาเดือนละ 3,000 บาท
        6.เพิ่มการจ้างให้นักศึกษาเพื่อให้มีรายได้พิเศษ โดยขอความร่วมมือจากทุกคณะวิชาเพื่อให้ทุนในการจ้างงานพิเศษแก่นักศึกษาในช่วงสถานการณ์ขณะนี้ จากการจ้างงานปกติที่มหาวิทยาลัยดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการมีรายได้มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ยังพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยหรือใกล้เคียงมีรายได้เพื่อค่าครองชีพเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้คณะวิชาต่างๆได้สำรวจความเดือดร้อนของนักศึกษาที่มีผลกระทบจากการขาดรายได้ที่เคยได้รับจากการรับจ้างช่วยงานในกิจการร้านค้ารอบๆมหาวิทยาลัยซึ่งต้องปิดตัวลงชั่วคราว


        7. การดูแลเรื่องอาหารให้กับนักศึกษาที่อยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กองการกีฬา กองบริการหอพักนักศึกษา และ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญชวนไปยังศิษย์เก่าเพื่อให้การช่วยเหลือรุ่นน้องจำนวนมากที่ยังอาศัยอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้โดยสะดวกจึงจำเป็นต้องอาศัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหอพักภายนอกจำนวนประมาณ 800 คนสามารถครองชีพได้ปกติและลดค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว ซึ่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนมาจะนำไปใช้จ่ายเป็นค่าประกอบอาหารให้กับร้านค้าในโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยแล้วจ่ายเป็นคูปองอาหารให้กับนักศึกษาที่จำเป็นสามารถนำไปแลกอาหารได้ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาแล้วยังช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบนอกจากการช่วยด้วยการลดค้าเช่าไปแล้วอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่าที่ระดมความช่วยเหลือกันมาอย่างรวดเร็วรวมเป็นเงินบริจาคกว่า 733,848.57 บาทแล้ว นอกจากนี้ยังมีอาหารสำเร็จรูป และข้าวสารน้ำดื่ม อาหาร ซึ่งได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร้านค้าผู้ประกอบการโดยให้นักศึกษามาขอรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


         8.กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คณะวิชาต่างๆได้จัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาเพื่อให้กู้ยืมเป็นพิเศษ
        “การช่วยเหลือนักศึกษาของเราในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ดียิ่งของทุกส่วนรวมทั้งศิษย์เก่าและภาคเอกชนต่างๆที่มองเห็นความตั้งใจจริงในการดูแลนักศึกษาของเรา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอขอบคุณในน้ำใจอันดีงามของทุกท่านเราให้ความห่วงใยดูแลนักศึกษาเสมือนคนในครอบครัวของเราเองเสมอมาเราหวังที่จะให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวที่อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้” รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าว

ข่าว / อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top