อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับฟังนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารคณะในช่วงวิกฤตโควิด-19
โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. อธิการบดี ได้เดินไปยัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในคณะ ให้การต้อนรับ และในช่วงเวลา 13.00 น. อธิการบดี ได้เดินทางไปยัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะผู้บริหาร และบุคลากรของทางคณะ ได้ให้การต้อนรับ โดยทั้ง 2 คณะ ได้ชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั่วไป และมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางคณะ รวมทั้งได้นำเสนอความก้าวหน้าของทางคณะ ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการในปัจจุบัน ทั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ยังได้กล่าวให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของทั้ง 2 คณะ ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้

ภาพ/ข่าว apicma

Scroll to Top