สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานออกแบบ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น จัดนิทรรศการและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 ภายใต้ธีม “สะออนเด้ | ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต”

งานนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ผ่านสื่อสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ การออกแบบพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย  การออกแบบลายกางเกงขอนแก่น  การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับแบรนด์  สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และศักยภาพของอีสานในมิติใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดภาพสีน้ำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์  เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพ ฝึกฝนทักษะ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

นิทรรศการดังกล่าวได้จัดพิธีเปิดเมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
รองศาสตราจารย์.ดร.นิยม วงษ์พงษ์คำ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี  รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่นชมยินดี  อาจารย์ ดร.ฐานันดร์ ศรีธงชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กล่าวรายงานโครงการ ฯ

ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  กล่าวให้โอวาทว่า “จากผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการในวันนี้  ได้แสดงให้ผมเห็นแล้วว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีศักยภาพสามารถพัฒนาคน พัฒนางาน ส่งเสริมให้ภูมิภาคอีสาน พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy  ได้อย่างดียิ่ง  ซึ่งการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล”

 

 

รองศาสตราจารย์.ดร.นิยม วงษ์พงษ์คำ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมจะสนับสนุนโอกาสทางการค้นคว้าและการศึกษา ผลงานในวันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค จากผลงานออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์จากรากภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของเราชาวอีสาน รวมถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่มีความสวยงาม มาต่อยอดจนกลายเป็นผลงานออกแบบที่มีคุณภาพ”

งานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 จัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2567
เวลา 11.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ภาคอีสาน ก้าวสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสาน

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง

Scroll to Top