อาจารย์ออกแบบ สถาปัตย์ มข. บุกยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีวิทยากรจากคณาอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ดร.อรรคพล ล่าม่วง  พร้อมด้วย อาจารย์มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี  อาจารย์กมลชนก สุพรรณฝ่าย และอาจารย์กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย  ร่วมบรรยายและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเล่าเรื่องราวของแบรนด์เบื้องต้น การจัดทำ Content เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ การถ่ายภาพและวีดีโอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายออนไลน์ เทคนิคการไลฟ์สดใน Facebook และ Tiktok”

 

 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดทำ Template / Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการโฆษณา การถ่ายภาพและวีดีโอของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในการโพสต์ภาพในช่องทางโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดสดในช่องทางออนไลน์

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และคุณอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย และทีมวิทยากรหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและธุรกิจเติบโตไปต่อได้อย่างยั่งยืน

 

เรื่องและภาพ: อ.กมลชนก สุพรรณฝ่าย
เรียบเรียงและเผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top