สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตฯ คณะเทคโนโลยี มข. นำนักศึกษาศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้การจัดการอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม นำโดย อ.ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล, อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ, อ.ดร.จิระโรจน์ สมจันทร์, อ.ดร.อธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 55 คน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการอุตสาหกรรมและการผลิตแบบอัจฉริยะ กิจกรรมในโครงการมีดังนี้

 

ฟาร์มโคนมแบบอัจฉริยะที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

  • ศึกษาดูงานที่ไร่สุวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
  • ศึกษาดูงานระบบการจัดการและควบคุมการผลิตสินค้าน้ำนม และฟาร์มโคนมแบบอัจฉริยะที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) โรงงานหนองแค สระบุรี

 

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

  • ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบการผลิตอัตโนมัติและการจัดการควบคุมการผลิตที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) โรงงานหนองแค สระบุรี
  • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ และกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

  • ศึกษาดูงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา และศึกษาธรรมชาติที่เหมืองหินแกรนด์แคนยอนชลบุรี
  • ศึกษาธรรมชาติเหมืองหินแกรนด์แคนยอนชลบุรี

 

ระบบการผลิต การจัดการและควบคุมการผลิตที่ฟาร์มเห็ด อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

  • เยี่ยมชมระบบการผลิต การจัดการและควบคุมการผลิตที่ฟาร์มเห็ด อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป หลักสูตรนี้สอนการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานด้านอื่นๆ ได้ การศึกษาดูงานในกรณีศึกษานี้เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธี ขั้นตอน และระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและงานด้านอื่นๆ
  2. ให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในงานจริง
  3. ให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตแบบอัจฉริยะเพื่อขจัดความสูญเสียในสายการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

 

 

ข่าว :  ประทีป  เทวงษา

ข้อมูล/ภาพ : อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ

Scroll to Top