ชวนร่วมงาน “HR DAY 60 ปี KKU” เดินหน้าขับเคลื่อนค่านิยม “SMART” 28 มิ.ย.นี้

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการ HR DAY 60 ปี KKU เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี แห่งการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “SMART” ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้นำค่านิยมองค์กรไปสู่การปฏิบัติและมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและบรรยากาศให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความเข้าใจ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การเกิดพฤติกรรมตามคำนิยามของค่านิยมองค์กร “SMART” ต่อไป

 โดยกิจกรรม HR DAY 60 ปี KKU เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีตัวแทนส่วนงานเข้าร่วมในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามรับชมทางออนไลน์ได้ทางเพจ Khon Kaen University – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานจะได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำค่านิยม และการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งยังมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การถ่ายทอดและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร” โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “The Role of Leadership in Shaping Organizational Culture” โดยคุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย อีกด้วย

Scroll to Top