มข. ร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 123 ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานใกล้เคียง

เช้าวันนี้ 25 มิถุนายน 2567 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 123 โดยมี ผู้บริการและบุคลากร จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในฐานะเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พันเอก สุพรเทพ ไชยยงค์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 กล่าวเปิดงานประชุมสภาฯ พร้อมร่วมรับประทานอาหารเช้า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ ได้ทราบถึงการให้บริการชุมชน โดยการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน และดูแลสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการ “ชุมชนเคียงมอน่าอยู่” อีกทั้ง การให้บริการ จัดอบรมการช่วยเหลือผู้สำลักและการ CPR ที่โรงเรียนสีหราชเดโชชัย และ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต่อด้วยการต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับนักศึกษาชั้นปีที่  1 จำนวนกว่า 8,000 คน รวมกับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อีกกว่า 1,000 คน เมื่อรวมนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปีแล้ว กว่า 40,000 คน ที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน  โดยมุ่งหวังให้เกิดการร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และเกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ต่อไปในอนาคต

Scroll to Top