สถาปัตย์ร่วมกับศิษย์เก่าระดมทุนจัดงานเบิกเนตรองค์หลวงพ่อพระลับและพิธีทำบุญอุทิศแด่บุคลากรและศิษย์เก่าที่ล่วงลับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานพิธีเบิกเนตรหลวงพ่อพระลับ (องค์จำลอง) พระประธานศาลาพระพุทธ และพิธีบุญอุทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ (สิม) โดยได้รับเมตตาจากพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง (วัดประดิษฐานองค์พระลับองค์จริง) ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์

รศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานครั้งนี้ว่า “งานนี้เป็นการแสดงถึงความศรัทธาและความอบอุ่นที่ทุกคนในคณะมีต่อหลวงพ่อพระลับ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้อัญเชิญ องค์พระลับจำลองเป็นพระประธานศาลาพระพุทธแห่งนี้ การร่วมกันทำบุญและบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นการแสดงความเคารพนับถือและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาที่สำคัญ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและได้อย่างมีนัยสำคัญ”

อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมนี้มีเป้าหมายให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากศิษย์เก่าทุกรุ่นในการระดมทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของคณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและยังช่วยส่งเสริมชื่อเสียงและความเข้มแข็งของสถาปัตย์ มข. ได้ในระยะยาว”

กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย พิธีการเบิกเนตรหลวงพ่อพระลับ (องค์จำลอง) ซึ่งทางคณะ ฯ ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หอพระคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลังจากนั้นเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่ศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ ในเดือนมิถุนายน 2567  2 ท่าน คือ คุณรณัน ทุมรินทร์ (รุ่น21) และคุณปิยวัฒน์ จุฑางกูร (รุ่น 22)  นอกจากนี้ ทางคณะยังได้รวบรวมรายชื่อคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ล่วงลับเพื่อเข้าร่วมพิธี “ทำบุญอุทิศ” อย่างเป็นทางการ   สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยมีศิษย์เก่ารุ่นที่ 21 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน และระดมทุนร่วมกับทางคณะ

ภาพ : จักริน เงินทอง และ กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top