สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “Risk Management” เสริมศักยภาพพยาบาลในการบริหารความเสี่ยง”

            สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management” รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Palazzo กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 58 ท่าน จาก 27 โรงพยาบาลทั่วประเทศ


การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน นายกสมาคมหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย และอาจารย์มณทิชา อนุกูลวุฒิพงศ์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมหลักการและแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Trigger Tools การป้องกันภาวะวิกฤตด้วย RRT และการทำ RCA/FMEA เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพและการทำ workshop Risk Register นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้ทำแบบประเมินความคาดหวังก่อนการอบรม (BAR) เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรในอนาคต การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและลดโอกาสเกิดข้อร้องเรียนในอนาคต

#ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต #สำนักบริการวิชาการ #ปักหมุดมข

Scroll to Top