อธิการบดี มข. แจ้งมาตรการเพิ่มเติมพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในระยะสั้นและระยะยาว วอน นศ.กักตัวช่วยชาติ และคนรอบข้าง

       ในช่วงของการระบาดของเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นมาตรการในการับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ออกมาแล้ว 5 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับนั้นสอดคล้องต่อมาตรการของรัฐบาลและมีเป้าหมายเดียวกัน คือการชะลอการระบาดของเชื้อเพื่อลดความสูญเสีย และมุ่งตอบสนองการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID -19 ทั้งสิ้น (รวมประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น) และในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ 596/2563 เรื่อง การขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษาและวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้คณะหน่วยงานรวมไปถึงคณาจารย์และนักศึกษาได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมและปรับตัวในการจัดการสอบและการประเมินผล (ดูประกาศ)

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงมาตรการระยะยาวในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนี้

1. ในการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาหน้า ให้คณะต่างๆเปิดภาคฤดูร้อนเท่าที่จำเป็น เน้นวิชาภาคทฤษฎี สามารถเรียนและสอบออนไลน์ได้  

2. ในปีการศึกษาหน้าได้มีการวางแผนเพื่อรองรับนักศึกษาร่วม40,000 คน โดยเน้นการสอนออนไลน์เป็นหลักผ่านโปรแกรม ZOOM, Google Hangouts meet  การทำอภิปรายหมู่  ผ่าน Video conference ปรับวิธีการวัดการประเมินผล เช่น การให้นักศึกษาทำ assignment, ทำโครงงาน และมีการสอบทางออนไลน์  โดยมหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนการสอนวิธีดังกล่าว

3. การวางแผนจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้นักศึกษาสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกคน รวมถึงการจัดหา Note book, iPad   ทั้งที่บ้านและที่มหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีเป็นของตนเอง

4. การสอนและการสอบภาคปฏิบัติ ที่ไม่สามารถสอนออนไลน์ได้  โดยเฉพาะกลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้มาตรการในการเฝ้าระวังคือมีการคัดกรองอุณหภูมิผู้เรียนผู้สอนก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ  ใส่หน้ากากอนามัย มีการใช้เจลล้างมือ ตั้งโต๊ะปฏิบัติงานให้ห่างกัน2 เมตร (Social  distancing)

5. ในระยะเวลาปิดเทอม 2-3 เดือนนี้ ให้ทางคณะวิชาต่างๆ ได้มีการสำรวจ และวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาหน้าต่อไป
       
       ด้านการทำงานของบุคลากรนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการประกาศให้ทำงานที่บ้าน หรือ work from home  โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดได้สำรวจอย่างจริงจังและวางแผนการทำงาน โดยให้ทำเฉพาะงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  ซึ่งหากไม่ทำจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ มีการสลับการมาทำงานในแต่ละงานของบุคลากรเพื่อให้มีจำนวนคนในสำนักงานน้อยลง และใช้ระบบ Social distancing  คือให้อยู่ห่างกัน 2 เมตร มีการจัดจุดล้างมือ การตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าอาคารสำนักงาน เป็นมาตรการในการป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อ ในบุลากรของมหาวิทยาลัย
ขอบคุณภาพประกอบจากสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

       โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้จำกัดตัวเองอยู่ในที่พักอย่างจริงจัง ไม่ออกมารวมกลุ่ม หรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ และตามข้อมูลทางการแพทย์ นักศึกษาอยู่ในช่วงอายุประมาณ 18- 23 ปี  ในช่วงวัยนี้เมื่อได้รับเชื้อจะมีโอกาสป่วย และป่วยรุนแรงเพียง 0.2 % ซึ่งเท่ากับอาการป่วยของไข้หวัดใหญ่ทั่วไป หากนักศึกษารับเชื้อมาส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติ เพราะมีภูมิต้านทาน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่คนใกล้ชิดและคนในครอบครัว  ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ ฉะนั้นขอให้นักศึกษาได้เข้าใจและทราบถึงความจำเป็น ขอให้รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม  ขอให้อดทน เข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระมัดระวังในการที่จะรับเชื้อซึ่งเราอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อสู่สังคมได้ 

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.thairath.co.th

      สำหรับมาตรการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศมาแต่ล่ะฉบับนั้น  ได้ปรับตามสถานการณ์ความรุนแรงการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้แผนของจังหวัดและแผนของประเทศนั้นประสบผลสำเร็จ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ข่าว พรทิพย์ คำดี  ชุตินันท์ พันธ์จรุง

ถ่ายภาพ ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ

 

 

 

Scroll to Top