ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา

             เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม พิธียกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นต้นแบบขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ และบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต้นแบบบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อขยายผลต้นแบบดังกล่าวไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

          ในการนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้มอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนในการรับมอบในครั้งนี้

          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ต่อคณะกรรมการธิการฯ วุฒิสภาที่ได้เล็งเห็นถึงความ ความทุ่มเทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง      ทั้งในด้านสนับสนุนการศึกษา   ส่งเสริมการมีงานทำ   และสร้างโอกาสให้คนพิการมีชีวิตที่มีคุณภาพ   ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ที่ทำให้คนพิการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) หรือ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานภายในที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนคนพิการ

          โดยในปี สำนักบริการวิชาการ ได้จัดทำโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ 5 เครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนําร่องการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อ กระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน สนับสนุนการฝึกอบรม-ฝึกงาน และพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการ โดยได้ตั้งเป้าหมายให้คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะและได้รับการจ้างงานจำนวน 100 คน โดยประกอบไปด้วย 1. หลักสูตรส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ 2. หลักสูตรส่งเสริมเพื่อการทำงานในสถานประกอบการสำหรับคนพิการ สำหรับคนพิการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วรรณภา : 088 300 2541 หรือ Facebook : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top